Hankkeen tulokset

Hanke on päättynyt 31.12.2018.

DigiPAVe-hankkeen tavoitteena oli  digitalisaation hyödyntäminen palveluverkkosuunnittelussa. Hankkeessa kehitettiin Dynaamisen palveluverkkosuunnittelusovelluksen pilottiversio (DigiPAVe-sovellus) ja tiedolla johtamis- ja ohjausjärjestelmä. Hankkeen teknisen toteutuksen ja toimintamallin (DigiPAVe-toimintamalli) pilotoinnin testiympäristönä toimi Kuopion kaupungin koulu- ja päiväkotiverkostotyö.

DigiPAVe-sovellus

Dynaamisen palveluverkkosuunnittelusovelluksen avulla voidaan mallintaa erilaisten palveluverkkoskenaarioitten vaikutuksia mm. investointikustannusten tai palvelukapasiteetin näkökulmasta. Reaaliaikainen tilannekuva palveluverkostosta lisää valmistelun ja päätöksenteon läpinäkyvyyttä. Tietojärjestelmäpohjaisuus mahdollistaa monipuolisen tietovarantojen yhdistelyn ja ennakoivan analytiikan.

Palveluiden, niiden käytön ja saavutettavuuteen kytkeytyvien paikkatietojen ja -tietovarantojen yhteiskäyttö tukee tiedolla johtamista kuntaorganisaatiossa. Optimaalisen palveluverkon simulointi auttaa kuntia ymmärtämään toimintaympäristön ja palvelutarpeiden muutoksia pidemmällä aikavälillä ja muodostamaan havainnollisen kokonaiskuvan siitä, mitä palveluita kunta tulevaisuudessa tuottaa, missä ja miten. Hyödyt heijastuvat myös kunnan palveluverkkoinvestointien parempaan hallintaan, ja yleensä ottaen pitkäjänteiseen toiminnan suunnitteluun.

DigiPAVe-toimintamalli

Hankkeen tärkeänä osana oli tiedolla johtamis- ja ohjausjärjestelmän kehittäminen, joka korostaa palveluverkkosuunnittelun kokonaiskoordinoinnin tärkeyttä, tiedonkulkua yli organisaatiosiilojen sekä kunnan eri toimialojen synergioita palvelutuotannossa. DigiPAVe:n hyödyt näkyvät parempina palveluina, verkoston resurssitehokkuutena, tilojen käytettävyyden paranemisena sekä taloudellisten resurssien parempana kohdentamisena.

Digitalisaatio ei tarkoita olemassa olevien prosessien sähköistämistä tai yksittäisiä teknologialähtöisiä kehityshankkeita. DigiPAVe-sovelluksen lisäksi tarvitaan toimintamallien ja prosessien kokonaisvaltaista uudelleenajattelua sekä systemaattista tiedolla johtamista, johon organisaatio myös sitoutuu. Tavoitteena on, että digitalisaatio vähentää manuaalista tietojen käsittelyä ja vapauttaa resursseja varsinaiseen toiminnan ja palveluprosessien kehittämiseen. Tavoitteena on myös, että valmistelun ja päätöksenteon läpinäkyvyys ja seurattavuus paranevat.

 

Tulosseminaarissa 2.11.2018 esitetty Kuopion kouluverkosto 1870-luvulta nykypäivään

Esitys Kuopion kouluverkosta 1870-luvulta nykypäivään. Aineisto sisältää kansakoulut ja peruskoulut. Kaupunkirakenteen kasvu on esitetty vihreällä ja koulut punaisella.