Mikä on DigiPAVe?

Kohti ihmislähtöistä ja dynaamista palveluverkko­suunnittelua

Helsingin, Kuopion ja Turun kaupungit ovat käynnistäneet syksyllä 2020 yhteishankkeen, joka tähtää palveluverkkosuunnittelun digitalisaatioon. Hankkeen kokonaisbudjetti on 2,6 miljoonaa euroa ja sen rahoittaa valtiovarainministeriö. Päävastuussa hankkeesta on Vastuu Group ja toimittajaryhmään kuuluvat lisäksi Gofore Oy, Platform of Trust ja Ubigu Oy. Työn keskeisenä tavoitteena on tunnistaa yhteiset tieto- ja toimintamallit, joilla mahdollistetaan ihmislähtöinen ja dynaaminen palveluverkkosuunnittelu. Hanke päättyy toukokuussa 2022.

Haasteena tiedon pirstaleisuus ja toiminnan siiloutuneisuus

Nykyisin palveluverkkoa koskeva tieto on pirstaleista, tiedot ovat vaikeasti löydettävissä ja yhdistettävissä ja ajantasainen kokonaiskuva puuttuu. Kuntatalouden näkökulmasta tilanne on kestämätön – ennakointi on vaikeaa, suuria investointipäätöksiä tehdään ilman riittävää tietopohjaa ja kustannukset kasvavat hallitsemattomasti. Palveluja ei myöskään kyetä järjestämään riittävän asukaslähtöisesti.

Tuotantolähtöisestä palveluverkko­suunnittelusta ihmiskeskeiseen toimintatapaan

Visio 2030​
Vastaamme asiakkaiden tarpeisiin ennakoivalla palveluverkkosuunnittelulla. ​
Suunnittelu ja päätöksenteko perustuvat kattavaan tilannekuvatietoon ja verkostomaiseen yhteistyöhön.


Hanke tähtää palveluverkkosuunnittelun digitalisointiin

Hankkeen tavoitteena on toteuttaa tilanne, jossa kaupunkien palveluverkkoa voidaan hallita digitaalisesti ja tietoja käyttää tehokkaasti. Hankkeessa määritellään yhteinen tietomalli, joka mahdollistaa tiedon liikkumisen kaupungin sisällä mahdollisimman sujuvasti. Data harmonisoidaan eli muutetaan teknisesti samaan, helposti käytettävään ja yhdistettävään muotoon. Tietojen ja tarpeiden kaksisuuntaisessa hyödyntämisessä noudatetaan MyData-periaatetta, joka määrittää henkilötietojen hallintaa ja käsittelyä digitaalisissa palveluissa.

Tavoitteiden saavuttamiseksi hankkeessa käytetään Vastuu Groupin Platform of Trust -data-alustaa. Sen avulla voidaan avata tietolähteitä, muuttaa data yhdenmukaiseksi ja hallita valtuutuksia.

Hanketyötä tehdään laajassa yhteistyössä

Hanke toteutetaan tiiviissä yhteistyössä hankekaupunkien eri alojen asiantuntijoiden kanssa. Työ kytkeytyy useisiin kansallisiin kehittämishankkeisiin ja vaatii tiivistä yhteistyötä myös kansallisella tasolla.

Hanke jakautuu neljään osaprojektiin, joissa keskitytään muodostamaan kansallisen tason ratkaisuja. Kuvassa alla näkyvät osaprojektit ovat Toimintamalli, Viitearkkitehtuuri, Tietomalli ja Tiedonhallinnan ratkaisut. Näiden lisäksi hankekokonaisuuteen sisältyvät hankekaupunkien omat kehitysprojektit, joilla luodaan valmiudet toimintamallin jalkauttamiselle ja tietovirtojen automatisoinnille.

Hankkeen osaprojektit kuvana.