Tavoitteita ja tavoitteiden mahdollistajia

19.5.2021

visiokuva

Kaikkea suunnittelutyötä tulisi aina ohjata vahvasti kysymys, kenelle tätä teemme ja mitä päämäärää kohti ohjaudumme? Tämä on äärimmäisen oleellista niin onnistumisen kuin työn merkityksellisyyden näkökannalta, jotta kaikki jakavat yhteisen näkemyksen tavoitteista ja tarkoitusperistä sekä haluavat toimia aktiivisesti sen saavuttamiseksi. DigiPAVe 2.0 -hanke on edennyt jo pitkälle, ja vastaus yllä esitettyyn kysymykseen tässä hankkeessa on kaksijakoinen. Yhtenä tavoitteena on ehdottomasti lisätä loppuasiakkaiden, lapsiperheiden ja lasten, kokonaisvaltaista hyvinvointia ja arjen sujuvuutta. Toinen keskeinen ihmislähtöisen ja dynaamisen palveluverkkosuunnittelun tavoitteista on myös parantaa ja kehittää palveluverkon parissa työskentelevien ihmisten työntekijäkokemusta ja mahdollistaa heille parhaat mahdolliset työn tekemisen edellytykset. Tämä taas vaatii hankkeessa työskenteleviltä osaamista sekä suunnittelijan että käyttäjän näkökulmasta.

Vaikka jokaisella hankekaupungilla on hieman erilaiset lähtötilanteet, tulokulmat ja painopisteet, seuraaviin ydinviesteihin kiteytyy kuitenkin yhteisesti hyväksytty näkemys siitä, mitä DigiPAVe 2.0 -hankkeella halutaan saavuttaa.

  1. Hankkeen tavoitteena on luoda yhteiset toiminta- ja tietomallit, joilla mahdollistetaan ihmislähtöinen ja dynaaminen palveluverkkosuunnittelu.
  2. Hankkeessa ihmisten elämänvaiheet ja tarpeet otetaan osaksi varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkon suunnittelun periaatteita.
  3. Hankkeessa tähdätään siihen, että tarvittava tieto saadaan kunnan päätöksenteon pohjaksi. Tiedolla johtaminen parantaa kunnan toiminnan ennakointia, avoimuutta ja kokonaistilanteen hallintaa sekä mahdollistaa kuntastrategian toteutuksen mittaamisen ja seurannan.
  4. Palveluverkkosuunnittelun työtavat uudistuvat, kun tiedon kokoamiseen eri lähteistä ei kulu aikaa. Verkostomainen yhteistyö on mahdollista, kun samat tiedot ovat kaikkien kunnan organisaatioiden saatavilla.

Tavoitteet ovat kunnianhimoisia, ja jotta näissä onnistuttaisiin, vaatii tämä hanketyöryhmältä joustavuutta, empatiaa ja yhteistä ohjautumista kohti määritettyjä päämääriä. Hankkeen taustalla työskentelee hieno ja monipuolinen asiantuntijajoukko, joka on tähän mennessä löytänyt aktiivisesti ja sinnikkäästi ratkaisuja varsin kompleksisessa ja monitahoisessa hankkeessa.

Kaupunkien palveluverkon suunnittelu vaatii moniammatillista osaamista – näin myös sen kehittäminen. Tämä näkyy myös toimittajajoukossamme. Digipaven kehittäjät toimittajan puolelta koostuvat kolmesta oman alansa osaavasta yrityksestä, joilla kaikilla on vahvuusalueensa, mutta myös yhteinen visio: luoda parempaa arkea digitalisaatiota hyödyntämällä. Toimittajajoukon päävastuussa toimiva Vastuu Group Oy haluaa olla vahvasti mukana edistämässä rakennetun ympäristön digitalisaatiota tytäryhtiönsä Platform of Trustin, datan harmonisointiin keskittyvän data-alustan avulla. Kaupunkisuunnittelun kehittämiseen ja tiedolla johtamiseen erikoistunut Ubigu Oy ja kaupunkilaisille parempaa digitaalista arkea rakentava Gofore Oyj täydentävät yhdistelmän, jossa palveluverkon suunnitteluun liittyvä osaaminen on vankalla pohjalla. Siinä, missä toinen toimittaja ymmärtää kaupunki- ja palveluverkonsuunnitteluun liittyviä prosesseja ja arkisia haasteita suunnittelijan näkökulmasta, pystyy toinen tarkastelemaan aihetta loppuasiakkaan palvelunäkymän ja palvelukokemuksen kautta. Arvokkaan osallistumisensa projektiin ovat tarjonneet myös hankekaupunkien, Helsingin, Kuopion ja Turun asiantuntijat – sekä lukuisa joukko muita konsultteja, jotka ovat jakaneet omaa asiantuntemustaan ja ymmärrystään hankkeen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Hankkeessa toimiva kehittäjäjoukko on kuin kaupunkisuunnittelun testilaboratorio. Käsillä on valtava määrä oman alan osaamista, ja lisäarvo syntyy, kun keskustelu ja ideointi ylittää oman toimintaympäristön rajat toisiaan haastaen. Toivotan asiantuntijoille hankkeen loppupuoliskolle innostuneisuutta ideointiin ja yhdessä tekemiseen – suunta ja tavoite kirkkaina säilyen.

Miia Turunen, nuorempi palvelumuotoilija, Ubigu Oy