Ihmislähtöiset palveluverkot -hanke 2020-2022

Kohti ihmislähtöistä ja dynaamista palveluverkko­suunnittelua


Kuopio käynnisti DigiPAVe 2.0 -hankkeen suunnittelu- ja valmistelutyön keväällä 2020 yhdessä Helsingin ja Turun kaupunkien kanssa. Yhteistyö hanketoimittaja Vastuu Groupin kanssa pääsi alkuun syksyllä 2020. Hankkeen keskeisenä tavoitteena oli luoda yhteiset toiminta- ja tietomallit, joilla mahdollistettaisiin ihmislähtöinen ja dynaaminen palveluverkkosuunnittelu. Hankkeen kokonaisbudjetti oli 2,6 miljoonaa euroa, ja sen suurin rahoittaja oli valtiovarainministeriö. Hankkeesta vastuussa oli Kuopion kaupunki ja operatiivisesta johdosta huolehti Vastuu Group Oy. Toimittajaryhmään kuuluivat lisäksi Gofore Oy, Ubigu Oy ja Platform of Trust Oy. Hanke päättyi toukokuun lopussa 2022.

Näille sivuille olemme koonneet kaikki hankkeen materiaalit: raportit liitteineen, hankevideot, blogitekstien kirjaston, webinaarien ja tilaisuuksien puheenvuorojen tallenteet jne.

Yhteystiedot-välilehdeltä voit katsoa sopivan kontaktin, kenen kanssa voit jatkaa keskustelua oman kuntasi tilannetta ajetellen.

Palveluverkko­suunnittelu

Palveluverkkosuunnittelu tarkoittaa kunnan järjestämien palveluiden muodostaman kokonaisuuden arviointia ja kehittämistä. Suunnittelu on jokaisessa kunnassa itsenäisesti tapahtuvaa jatkuvaa työtä, jonka toteuttamisen tavat vaihtelevat kunnittain. Tyypillisesti palveluverkkoja suunnitellaan taloudellisten reunaehtojen ja väestöennusteiden pohjalta. Suunnittelussa arvioidaan ja ennakoidaan alueiden väestönmuutoksista aiheutuvia palvelutarpeiden muutoksia, palvelujen kehittämistarpeita ja etsitään keinoja vastata muuttuviin tarpeisiin.

Tässä hankkeessa keskityttiin perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen palveluverkkoihin eli siihen, missä koulut ja päiväkodit sijaitsevat, millaisissa tiloissa ne toimivat, mitä palveluja ja kuinka monelle lapselle niissä tarjotaan. Palveluverkkoja suunnitellaan kuntien lisäksi myös laajempina alueellisina kokonaisuuksina.

 

Dynaaminen palveluverkon suunnittelu

Nykyisellään kuntien haasteena on se, että palvelujen järjestäminen on usein hyvin tuotantolähtöistä ja siiloutunutta eri toiminta-alueiden välillä. Nykymalli on kankea, koska tulevien tarpeiden ennakointi on ollut lähes mahdotonta.

Dynaaminen palveluverkkosuunnittelu tuo yhteen kaupungin palvelutarjonnan ja -verkoston sekä tiedot ihmisten tarpeista ja palautteista. Kun kerätty tieto hyödynnetään, analysoidaan ja tuodaan osaksi päätöksentekoa, tiedolla johtaminen on mahdollista. Palveluverkon ja palvelutarjonnan suunnittelu muuttuu dynaamiseksi.

Ihmislähtöisyys palveluverkko­suunnittelussa

Ihmislähtöisessä palveluverkkosuunnittelussa keskiössä ovat kuntalaisen tarpeet ja kokonaisvaltainen hyvinvointi sen sijaan, että suunnittelu lähtisi tuotantolähtöisesti organisaation vastuualueista tai tehtävistä.

Hankkeessa määriteltiin, mitä ihmislähtöisyys palveluverkkosuunnittelussa tarkoittaa ja selvitettiin, miten yksilötason tarpeista voidaan muodostaa palvelutarvetietoa. Hankkeessa tutkittiin myös, miten tieto saadaan koottua ja välitettyä lyhyen ja pitkän tähtäimen suunnittelun tueksi.