Ihmislähtöiset palveluverkot

Kohti ihmislähtöistä ja dynaamista palveluverkko­suunnittelua


Helsingin, Kuopion ja Turun kaupungit ovat käynnistäneet syksyllä 2020 yhteishankkeen, joka tähtää palveluverkkosuunnittelun digitalisaatioon. Hankkeen kokonaisbudjetti on 2,6 miljoonaa euroa, ja sen rahoittaa valtiovarainministeriö. Päävastuussa hankkeesta on Vastuu Group ja toimittajaryhmään kuuluvat lisäksi Gofore Oy, Platform of Trust, Ubigu Oy ja Locia Solutions Oy. Työn keskeisenä tavoitteena on tunnistaa yhteiset tieto- ja toimintamallit, joilla mahdollistetaan ihmislähtöinen ja dynaaminen palveluverkkosuunnittelu. Hanke päättyy marraskuussa 2021.

Palveluverkko­suunnittelu

Palveluverkkosuunnittelu tarkoittaa kunnan järjestämien palveluiden muodostaman kokonaisuuden arviointia ja kehittämistä. Suunnittelu on jokaisessa kunnassa itsenäisesti tapahtuvaa jatkuvaa työtä, jonka toteuttamisen tavat vaihtelevat kunnittain. Tyypillisesti palveluverkkoja suunnitellaan taloudellisten reunaehtojen ja väestöennusteiden pohjalta. Suunnittelussa arvioidaan ja ennakoidaan alueiden väestönmuutoksista aiheutuvia palvelutarpeiden muutoksia, palvelujen kehittämistarpeita ja etsitään keinoja vastata muuttuviin tarpeisiin.

Tässä hankkeessa keskitytään perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen palveluverkkoihin eli siihen, missä koulut ja päiväkodit sijaitsevat, millaisissa tiloissa ne toimivat, mitä palveluja ja kuinka monelle lapselle niissä tarjotaan. Palveluverkkoja suunnitellaan kuntien lisäksi myös laajempina alueellisina kokonaisuuksina.

 

Dynaaminen palveluverkon suunnittelu

Nykyisellään kuntien haasteena on se, että palvelujen järjestäminen on usein hyvin tuotantolähtöistä ja siiloutunutta eri toiminta-alueiden välillä. Nykymalli on kankea, koska tulevien tarpeiden ennakointi on ollut lähes mahdotonta.

Dynaaminen palveluverkkosuunnittelu tuo yhteen kaupungin palvelutarjonnan ja -verkoston sekä tiedot ihmisten tarpeista ja palautteista. Kun kerätty tieto hyödynnetään, analysoidaan ja tuodaan osaksi päätöksentekoa, tiedolla johtaminen on mahdollista. Palveluverkon ja palvelutarjonnan suunnittelu muuttuu dynaamiseksi.

Ihmislähtöisyys palveluverkko­suunnittelussa

Ihmislähtöisessä palveluverkkosuunnittelussa keskiössä on kuntalaisen tarpeet ja kokonaisvaltainen hyvinvointi sen sijaan, että suunnittelu lähtisi tuotantolähtöisesti organisaation vastuualueista tai tehtävistä.

Hankkeessa määritellään se, mitä ihmislähtöisyys palveluverkkosuunnittelussa tarkoittaa ja selvitetään, miten yksilötason tarpeista voidaan muodostaa palvelutarvetietoa. Hankkeessa myös tutkitaan, miten tieto saadaan koottua ja välitettyä lyhyen ja pitkän tähtäimen suunnittelun tueksi.